Lakásbiztosítás

Miért érdemes K&H lakásbiztosítást kötnie?

Otthonunk, illetve a benne tartott vagyontárgyaink nagy értéket, sokaknak egy élet munkáját képviselik. Kössön teljes körű K&H lakásbiztosítást, ha ezeket szeretné biztonságban tudni.

 

Milyen vagyontárgyakra terjedhet ki a K&H lakásbiztosítás?

 • saját tulajdonú vagy bérelt lakó- és melléképületekre, illetve az ezekhez tartozó építményekre, pl. medencére, kerítésre
 • nyílászárók üvegezésére az épületek, építmények biztosítási összegének minimum 2%, maximum 9%-ának erejéig
 • általános háztartási ingóságokra (pl. TV, mosógép) az Ön által megadott biztosítási összegek erejéig, de minimum az épületek, építmények biztosítási összegének 10%-ig
 • a háztartási ingóságok biztosítási összegének 5%-áig a telken, kertben kedvtelésből, vagy hobbiból tartott állatokra, kerti növényekre és a lakásban tartott dísznövényekre
 • kiemelt értékű ingóságokra pl. drágakövek, igazgyöngyök, valamint ezek felhasználásával készült ékszerek, képzőművészeti alkotások, valódi szőrmék, kézi csomózású vagy szövésű szőnyegek, antik bútorok
 • amennyiben nem a kockázatviselés helyén, de Magyarország területén keletkezik kár a biztosított ingóságokban, a Biztosító biztosítási eseményenként 150 ezer forint erejéig megtéríti a kárt (pl. lezárt szállodai szobájából ellopják a fényképezőgépét, laptopját, okostelefonját)

 

Milyen vagyontárgyak nem biztosíthatóak?

 • fóliasátrak, üvegházak, földbe vájt kikövezetlen falú építmények, a lakóépülettől, melléképülettől különálló ipari és kereskedelmi épületek
 • bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz (pl. bankkártya)
 • számítógépes adathordozón tárolt adatok

Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H lakásbiztosítás szerződési feltételeit, amelyek részletesen tartalmazzák azoknak a vagyontárgyaknak és eseményeknek a felsorolását (kizárásokat és korlátozásokat), amelyekre nem terjed ki a biztosítási szerződés.

 

Milyen káresemények kapcsán fizet a Biztosító az alapbiztosítás keretein belül?

 • tűzkárok: tűz, elektromos tűz, robbanás, összeroppanás, villámcsapás közvetlen és közvetett hatása (pl. a TV ez okból bekövetkező meghibásodása), ismeretlen közlekedési eszköz (pl. ha a tulajdonos nem ismert) ütközése, légi jármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése, ráesése
 • földmozgás károk: földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üreg beomlása
 • viharkárok: vihar, jégeső, hónyomás
 • vízkárok: árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés, valamint vezetéktörés kapcsán az elfolyt víz költségének térítése
 • épületbiztosítás esetén az általános üvegek bármely okból bekövetkezett törés és repedés kárai

 

Bővíthető az alapbiztosítás?

Az alapbiztosítást személyre szabottan, az Ön igényeinek megfelelően az alábbi kiegészíthető biztosításokkal bővítheti:

 • különleges üvegek üvegtörés biztosítása: kerámia főzőlap, bútorok üvegezése, üvegtető, üvegezett előtető, télikert, üvegtégla, üveg tetőcserép, tükörcsempék, normál tükör, akvárium és terrárium üvegezése, úszómedence vagy medence üvegezése, zuhanykabin üvegezése
 • ingóságok betöréses lopás- és rabláskár biztosítása: betöréses lopás, rablás, épületrongálás
 • épülettartozékok ellopása, betöréses lopás és rablás biztosítása
 • vandalizmus biztosítás
 • vakolatkárok biztosítása
 • füst és korom által okozott károk biztosítása
 • vállalkozási tevékenység vagyontárgyainak biztosítása
 • besurranásos lopás
 • balesetbiztosítás: baleseti halál, balesetből eredő maradandó egészségkárosodás, műtét, csonttörés és csontrepedés, vagy 28 napot meghaladó gyógyulási időtartam, baleset miatti kórházi gyógykezelés, ruházatban esett kár
 • kényelmi csomag: a Biztosító megtéríti okmányai újra-beszerzésének, bankkártyája letiltásának vagy zárcseréjének költségeit, biztosítási esemény vagy szolgáltatás kimaradás miatt megromlott fagyasztott élelmiszereinek árát, felelősségbiztosítással rendelkező, illetőleg arra kötelezett motoros közlekedési eszközök, lakókocsik, utánfutók tartozékaiban, tartalék alkatrészeiben keletkezett károkat
 • háztartási elektromos berendezések garanciaidőn túli javítási költségeinek térítése: ha a hiba garanciális hiba lenne
 • háztartási gépek géptörés és rövidzárlat biztosítása
 • szolgáltatás kimaradás biztosítás: közüzemi szolgáltatás 24 órát meghaladó kimaradása miatt, a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat téríti meg
 • garázsban tárolt gépjármű biztosítása: az elemi károkat és a vezetékes vízkárokat téríti meg, valamint az egyéb biztosítási szerződés (casco) alapján megtérülő károk önrészesedését
 • K&H lakásszerviz 24/7 szolgáltatás: vészelhárítást biztosítunk a nap 24 órájában
 • munkanélküliség biztosítás: a Biztosított munkanélkülivé válása esetén megtéríti a munkanélküliség idejére, de maximum 3 hónapra eső rezsi költségeket. A munkanélküliség első hónapjára eső rezsi költségeket a Biztosított viseli (önrészesedés).
 • kisállat-biztosítás: a kisállat baleset vagy betegség miatt felmerülő állatorvosi költségeire, valamint a baleset miatti elhullására nyújt kártérítést
 • tetőbeázási károk
 • felelősségbiztosítás: a biztosított által magánszemélyként, vagy épülethasználóként okozott személyi sérüléssel vagy tárgyrongálással járó (dologi) felelősségi károk (pl. az ablakából kiesik egy virágcserép, ami sérülést okoz egy járókelőnek)
 • kutyatartói felelősségbiztosítás kiterjesztése gépjárműben és haszonállatban okozott károkra
 • felelősségbiztosítás területi hatályának kiterjesztése Európa területére
 • túlfeszültség biztosítás: a kiegészítő biztosítás keretein belül a Biztosító megtéríti a szerződési feltételekben felsorolt háztartási gépek, valamint telekommunikációs és számítástechnikai eszközök feszültségnövekedés miatti kárait
 • fedezet építés, bővítés alatt álló épületekre: a Biztosító megtéríti a szerződési feltételekben meghatározottak szerint az építés, bővítés alatt álló épület beépített és még be nem épített alkotórészeinek és tartozékainak kárait

 

Van olyan eset, amikor nem fizet a Biztosító?

Fontos tudnia, hogy a Biztosító mentesül kártérítési kötelezettsége alól, ha a Biztosított illetve Szerződő, vagy velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása eredményeként következik be a káresemény.

továbbá nem téríti meg a Biztosító:

 • nukleáris eseményekkel és radioaktív szennyezéssel kapcsolatban álló károkat
 • környezetszennyezéssel, kemikáliákkal kapcsolatban álló károkat
 • mágneses vagy elektromágneses mezőkkel kapcsolatban álló károkat
 • tüntetéssel, sztrájkkal, hatósági rendelkezésekkel kapcsolatban álló károkat
 • bírságot, kötbért, késedelmi kamatot, egyéb büntető jellegű költséget
 • kötelező felelősségbiztosítás hiánya miatti károkat

 

Hogyan tudja a biztosítási díjat fizetni?

A biztosítás díját online díjfizetéssel (bankkártyával), csoportos beszedési megbízással, banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken) teljesítheti, éves, féléves vagy negyedéves díjfizetési gyakorisággal.
A díjfizetés módját bármikor, a gyakoriságát a szerződés évfordulójakor módosíthatja.
A legkisebb fizethető díjrészlet 3 000 forint, ezért az éves biztosítási díj minimális összege éves díjfizetési gyakoriság esetén 3 000 forint, féléves gyakoriság esetén 6 000 forint, negyedéves díjfizetési gyakoriság esetén 12 000 forint.

 

Mikor kezdődhet a kockázatviselés?

A Biztosító kockázatviselése leghamarabb a biztosítási ajánlat / kötvény aláírását követő nap nulla órakor léphet hatályba, de ettől eltérő, későbbi időpont is megadható, amely akár 365 nap is lehet.

 

Hogyan érheti el, hogy a biztosított vagyontárgyak biztosítási összegei megfelelőek maradjanak az évek során?

Minden biztosítási évfordulót megelőzően a Biztosító automatikusan indexálja az épületek és az általános háztartási ingóságok biztosítási összegét, ezt nevezzük értékkövetésnek. Emellett Ön is bármikor kezdeményezheti a biztosítási összeg módosítását. A biztosítási összegek változását a biztosítási díj arányosan követi.

 

Milyen lehetőségek vannak önrészesedés választására?

A bekövetkezett vagyonbiztosítási kár mértékéből káreseményenként önrész választására van lehetőség. A választható önrészesedési mértékek:

 • nincs önrész
 • 10 000 forint
 • 20 000 forint
 • 50 000 forint

 

Milyen kedvezményeket vehet igénybe?

 • díjfizetés gyakorisága szerint
  – éves díjfizetés esetén 15%
  – féléves díjfizetés esetén 10%
  – negyedéves díjfizetés esetén 5%
 • további 5% kedvezményt vehet igénybe, amennyiben banki átutalással, vagy csoportos beszedési megbízással fizeti K&H lakásbiztosítása díját
 • 10 000 forint önrész választása esetén 5%, 20 000 forint esetén 8% és 50 000 forint esetén 15% kedvezményben is részesül
 • ezen felül további kedvezményeket is igénybe vehet az aktuális ajánlatainknak megfelelően

 

Mi történik, ha nem fizet időben?

Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizette ki, a Biztosító díjfizetésre történő felszólítást küld, amelyben a díj megfizetésére vonatkozóan a felszólítás elküldésétől számított legalább 30 napos póthatáridőt határoz meg. A póthatáridő eredménytelen elteltével a biztosítási szerződés a póthatáridő napjával megszűnik, kivéve, ha a Biztosító a díjkövetelését késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti. A biztosítási szerződés díjnemfizetés miatt legkésőbb az adott biztosítási időszak végével megszűnik.
A díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződést a biztosítási díj utólagos befizetése nem hozza újból létre. Ebben az esetben a Biztosító köteles az utólagosan befizetett díj visszatérítésére.
Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, és a Biztosító – a díjfizetési kötelezettség elmulasztására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – eredménytelenül hívta fel a szerződő felet a befizetés kiegészítésére, a szerződés változatlan biztosítási összeggel, a befizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn.
Ezen időtartam leteltével a Biztosító kockázatviselése megszűnik.

 

Elfogadják a bankok a K&H lakásbiztosítást jelzáloghitel felvétele esetén?

Igen, ha jelzáloghitelt szeretne felvenni, a K&H lakásbiztosítás teljesíti a hitelfedezetül szolgáló ingatlannal kapcsolatos vagyonbiztosítási elvárásokat. Ilyen esetben kárkifizetési korlátozást meghaladó kár esetén a hitelösszeg és járulékainak erejéig, a kölcsönnyújtó hitelintézet kapja a Biztosító szolgáltatását.

 

Meddig él a biztosítás?

A szerződés határozatlan időre szól, maga a biztosítási időszak egy év. Biztosítási évforduló alatt értjük minden évben azon hónap első napját, amikor a kockázatviselés megkezdődött.
A biztosítást a Szerződő a biztosítási időszak végén, írásban mondhatja fel, a felmondásnak legkésőbb 30 nappal korábban a Biztosítóhoz be kell érkeznie.
A biztosítás megszűnhet még érdekmúlás (pl. lakáseladás esetén), vagy a biztosítási esemény lehetetlenné válása (pl. a biztosított családi ház összedől), illetve díj-nemfizetés miatt.

 

Mire érdemes figyelnie a biztosítás időtartama alatt?

Amennyiben változik bármely olyan adat, amely a biztosítási szerződésben szerepel (pl. név, cím, tulajdoni viszony, biztosítandó vagyontárgy értéke), ezt a Biztosító felé 8 napon belül írásban jelezze!

Menü: