Életbiztosítás

Amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes:

 

Miért érdemes K&H családi életbiztosítást kötni?

A K&H családi életbiztosítás teljes körű biztonságot jelent Önnek és családjának arra az esetre, ha Önt vagy családtagjait baleset érné, megbetegedne, munkaképtelenné válna vagy elhalálozna. Ezen felül egy súlyos betegség vagy haláleset miatt jelentkező nagyobb kiadásokat (pl. hitel végtörlesztés, temetés, örökösödési illetékek) szintén fedezheti a biztosítás. Amennyiben Ön hitelt szeretne felvenni, a K&H családi életbiztosítást hitelfedezeti módozatként is megkötheti.

 

Mit jelent az, hogy hitelfedezeti életbiztosításként is szolgál és ez miért lehet jó?

Ha Ön hitellel rendelkezik, akkor a kockázati életbiztosítást megkötheti hitelfedezeti záradékkal is, ami azt jelenti, hogy az Ön halála esetén a Biztosító az Ön családja helyett visszafizeti a hitelt nyújtó banknak a még hátralévő tőketartozás összegét a biztosítási összeg erejéig. Így nemcsak nagyobb biztonságban tudhatja családját, de hitelt is nyugodtabban vehet fel.
Amennyiben a Biztosító szolgáltatása magasabb összegű, mint amennyi a halál bekövetkeztekor fennmaradó tőketartozás, úgy a különbözetet a biztosítási szerződésben az Ön által megjelölt kedvezményezett kapja meg. Ha például 5 millió forintos szerződést köt, de a halálakor fennmaradó tőketartozás 2 millió forint, úgy 3 millió forint illeti meg a kedvezményezettet.

 

Milyen szolgáltatást nyújt a K&H családi életbiztosítás főbiztosítása?

A biztosított halála esetén a biztosító kifizeti a haláleseti biztosítási összeget. A haláleseti biztosítási összeg nagyságát Ön határozza meg, de annak legalább 200 ezer forintnak kell lennie.

 

Milyen kiegészítő fedezetek közül választhat?

A kockázati életbiztosítást, mint főbiztosítást, megkötheti önállóan is, de szabadon választhat mellé kiegészítő baleset-, vagy egészségbiztosítási fedezeteket is. Ezen kiegészítő biztosítások körét, illetve szolgáltatási összegeit később, a biztosítási évfordulón módosíthatja.

 

Milyen kiegészítő baleset-biztosítási fedezeteket köthet?

 • baleseti halál
 • közlekedési balesetből eredő halál
 • baleseti maradandó egészségkárosodás: 10%-ot meghaladó egészségkárosodás felett a biztosítási szolgáltatás az egészségkárosodás mértékével arányos
 • közlekedési balesetből eredő maradandó egészségkárosodás: 10%-ot meghaladó egészségkárosodás felett a biztosítási szolgáltatás az egészségkárosodás mértékével arányos
 • baleseti kórházi napi térítés 1. naptól
 • baleseti keresőképtelenségi napi térítés 16. naptól*
 • baleseti műtéti térítés (a szolgáltatás mértéke a biztosítási összeg minimum 25, de legfeljebb 200%-a lehet)
 • csonttörés, csontrepedés
 • égési sérülés

 

Milyen kiegészítő egészségbiztosítási fedezeteket köthet?

 • bármely okú kórházi napi térítés 1. naptól
 • bármely okú műtéti térítés (a szolgáltatás mértéke a biztosítási összeg minimum 25, de legfeljebb 200%-a lehet)
 • 69%-ot meghaladó össz-szervezeti egészségkárosodás)*
 • bármely okú keresőképtelenségi napi térítés 16. naptól*

* A csillaggal jelölt fedezetek 18 éven aluli biztosítottak esetében nem választhatóak.

A fentiekben felsorolt biztosítási fedezetek teljeskörű ismertetését a K&H családi életbiztosítás ügyféltájékoztatója és a szerződési feltételek tartalmazzák.

 

Mi a K&H családi életbiztosítás legfőbb előnye?

A K&H családi életbiztosítás legfőbb előnye, hogy az Ön igényeinek megfelelően állíthat össze egy teljesen személyre szabott biztosítási csomagot. Ezen felül egy szerződésbe akár a család összes tagját is bevonhatja, ezzel szeretteit egy szerződéssel biztonságban tudhatja és valamennyi családtag számára 15% díjkedvezményt nyújtunk a szerződés teljes tartama során.

 

Milyen időtartamra köthető meg a szerződés?

 • minimum 3 év, maximum 35 év

Kire köthető K&H családi életbiztosítás?

 • természetes személyre, aki egyben a Főbiztosított is
 • természetes személyre és annak legfeljebb 4 családtagjára
 • munkavállalókra, legfeljebb 5 főre

A Főbiztosított csak olyan személy lehet, aki a szerződéskötéskor már betöltötte a 18. életévét, míg a Társbiztosított(ak) a 3. életévét betöltött személy(ek) lehet(nek). A biztosítottak köre biztosítási évfordulókor módosítható (kivéve a Főbiztosított személye). A belépés felső korhatára 72 év, míg az egészségbiztosítási fedezetek esetén 62 év.

 

Kik vesznek részt a biztosításban?

 • Szerződő az a fél, aki a biztosítás megkötésére ajánlatot tesz a Biztosítónak és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal
 • Biztosított az a személy, akinek az életével, egészségi állapotával kapcsolatos eseményekre a biztosítás létrejön
 • Kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási szolgáltatásra jogosult, vagyis a biztosítási összeget megkapja. A Kedvezményezett megjelölhető visszavonhatatlan Kedvezményezettként is, amely esetben a Kedvezményezett kijelölését nem lehet visszavonni vagy megváltoztatni azon személy hozzájárulása nélkül, akinek részére a kötelezettségvállalást tették.

 

Mikor lép életbe a biztosítás?

A szerződés kedvező kockázatelbírálás és az első biztosítási díj Biztosítóhoz határidőben történő megérkezése esetén a szerződés kezdetének napját követő nap 0. órájától lép hatályba. Az első díj tekintetében a felek a díjesedékességi értesítőben foglalt díjfizetési határidőig halasztásban állapodnak meg.

 
Mit jelent a várakozási idő? alkalmaz a Biztosító várakozási időt?

Egészségbiztosítási fedezetek esetében a Biztosító 180 napos várakozási időt köt ki. Ez azt jelenti, hogy a kockázatviselés kezdetétől számított első 180 napos időszakban bekövetkező egészségbiztosítási káresemények esetén a Biztosító nem fog téríteni.
Amennyiben a Biztosító nem írja elő, azonban a Biztosított saját költségén elvégezteti a Biztosító által meghatározott orvosi vizsgálatot, a Biztosító eltekint a várakozási időtől. A Biztosító baleset-biztosítások esetében nem alkalmaz várakozási időt.

 

Mikor szűnik meg a szerződés?

 • a szerződésben meghatározott lejárati időpontban, vagy
 • a Főbiztosított halála esetén (a Társbiztosított halála esetén csak a rá vonatkozó fedezetek és biztosítási összegek szűnnek meg, de maga a szerződés tovább él)
 • ha a Szerződő az első elmaradt díj esedékességétől számított 60 napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti
 • a Szerződő részéről történő felmondáskor
 • a feltételekben szabályozott egyéb esetekben

 

Hogyan lehet a szerződést felmondani?

A biztosítási kötvény kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződést Ön indoklás nélkül felmondhatja.
A tartam folyamán a szerződést csak biztosítási évfordulóra mondhatja fel.

 
Mire kell figyelnie a biztosítás tartama alatt?

Amennyiben a biztosítás tartama alatt megváltozik a Szerződő és/vagy a Biztosított neve, lakcíme, levelezési címe, bármely azonosítója, illetve foglalkozása, sporttevékenysége (abban az esetben, ha versenyszerűen vagy hivatásszerűen végzi), úgy azt 15 napon belül jelezze a Biztosító felé. A Biztosító a változás-bejelentés elmulasztása esetén mentesülhet fizetési kötelezettsége alól, kivéve, a biztosítási esemény bekövetkeztéig a változásbejelentési határidő leteltét követő naptól számítottan legalább eltelt 5 év. Ha a Biztosító a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről, illetve ha lényeges változások történnek, akkor a Biztosító javaslatot tehet a szerződés módosítására, illetve a szerződést 30 napon belül fel is mondhatja.

 

Milyen fizetési gyakoriság közül választhat?

A szerződés éves díjú, amelyet havi, negyedéves és féléves részletekben is fizethet.

 
Milyen módon fizetheti a biztosítási díjat?

 • csoportos beszedési megbízással
 • banki átutalással
 • készpénzes befizetéssel

 

 

Menü: